Geo-Carpathica 2000

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR”

PREŞEDINTELE SENATULUI: Prof.univ.dr.Momcilo LUBURICI

FACULTATEA DE GEOGRAFIA TURISMULUI DIRECTOR FONDATOR: Prof.univ.dr.Ion VELCEA

COLEGIUL PE REDACŢIE:

Prof.univ.dr.Ion VELCEA; Prof.univ.dr.Valeria Amelia VELCEA,
Prof.univ.dr. Alexandru GRAD; Prof.univ.dr.Octavia BOGDAN;
Conf.dr. Vasile ŞTEF; Conf.dr.Nicolae ILINCA;
Şerban DRAGOMIRESCU

SECRETARI DE REDACŢIE:

Asist.drd.Marioara COJOCARIU; Asist.drd.Virginia GHERASIM
Traduceri de texte în limba engleză:
Lector univ.drd.Lucia Marilena PAVELESCU

Culegere computerizată: Mariana FIRU

 

ISSN 1582 – 4950

SIBIU, 2000

 

ANUL I 2000

 

GEO-CARPATHICA
 

 

SUMAR – CONTENTS – SOMMAIRE

Momcilo LUBURICI, Prefaţa Ion VELCEA, Argument

 

I. STUDII / STUDIES / ETUDES

 

Valeria VELCEA, The Geographical individuality of the Romanian Carpathians and their Tole as Co-ordinating Element within the
Landscape 9
Ioan PIŞOTA, Câteva observaţii hidrologice asupra limnologiei glaciare din Carpaţii României 19
Louis CHABERT, Agriculture montagnarde, agriculture de qualite. L’exemple des Alpes Francaises du nord. 33
Mihai IELENICZ, Sisteme de modelare a versanţilor în Subcarpaţii de Curbură şi impactul manifestării lor asupra peisajului
Ion VELCEA, Gheorghe IACOB, Die Struktur und die Verwertung des h’orstpatrimoniums aus den Sudkarpaten
Marc CHESNEL, Le developpement touristique des montagnes francaises 69
Ion POPESCU ARGEŞEL, Depresiunea Rucăr (caracterizare geomorfologică) 77
Nicolae FLOREA, Using the Soil Maps for the Assessment of the Soil Vulnerability to the Pollutants and the Compilation of the Corresponding Maps 87
Ion MAC, Mihaela RÎPEANU, Changes in the Romanian Landscape as a Result of the Human Activities

Jean Claude PAGEOT, Antoine ZALATAN, Le marche touristique au Perou……… 107
Elena COJOCARIU, Tipologia reliefului din culoarul Siretului între confluenţa râurilor carpatice Bistriţa şi Trotuş ……. Nicolae ILINCA. Potenţialul turistic al Munţilor Poiana Ruscăi

 

II. Concepte, opinii /Concepts, opinions

 

Ion VELCEA, The Concept of Rural Geography – Systemic Connections and Macroeconomical relations
Alexandru SZEPESI, Geotopul – ca parte integrantă a patrimoniului natural. Identificarea, conservarea şi importanţa sa Vasile DRAGOM1R, Înregistrarea geografică de la distanţă – o metodă de cercetare modernă

 

III. NOTES

 

Şerban DRAGOMRESCU, Robert Ficheux la 100 de ani
Marc CHESNEL, Interventions culturelles en Roumanie: evaluation des effets
Marioara COJOCARTU, Procese sezoniere în modelarea reliefului bazinului Râului Sadu
Virginia GHERASIM, Potenţialul turistic al reliefului Munţilor Cindrel şi valorificarea sa prin infrastructura turistică
Loredana BALOG, Degradările de teren din bazinul Secaşului Mare

 

IV. RECENZII / BOOK REVIEWS / COMPTES RENDUS

 

Melinda Cândea, Carpaţii Meridionali în sistemul montan românesc. Studiu de geografie umană, Edit. Universităţii din Bucureşti, 1996 (N.Ilinca)… 221 Giovanna Bellencin Meneghel, Agriturismo in Italia, Universitatea din Udine (I.Velcea)
Grigore Posea, Iuliana Armaş, Geografie Fizică. Terra – Cămin al omenirii şi sistemul solar, Edit. Enciclopedică, Bucureşti, 1998 (Valeria Velcea) 223 Ion Mac, Geografie Generală, Edit.Europontic, Cluj Napoca, 2000 (Valeria Velcea)
* * * L ^Atlas du littoral de France, Editura Jean-Pierre de Monza, Paris, 1995 (Marioara Cojocariu)
Asociaţia Geomorfologilor din România, Revista de Geomorfologie, vol.II, Edit.Corint, Bucureşti, 2000 (Marioara Cojocariu)
Nicolae Popa, Ţara Haţegului, Potenţialul de dezvoltare al aşezărilor omeneşti, Ed.Brumar, Timişoara, 1999 (I.Velcea)
* * * Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Al. I. Cuza” (Virginia Gherasim) 228
Nicolae Ciangă. Turismul din Carpaţii Orientali”, Ed.Presa Universitară Clujeană, 1998 (DanKelp)

Articole recente