Geo-Carpathica 2004

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR”

PREŞEDINTELE SENATULUI: Prof.univ.dr.Momcilo LUBURICI

FACULTATEA DE GEOGRAFIA TURISMULUI Director fondator: Prof.univ.dr.Ion VELCEA

COLEGIUL DE REDACŢIE:

Redactor responsabil: Prof.univ.dr.Valeria Amelia VELCEA

Redactor responsabil adjunct: Prof.univ.dr.Octavia BOGDAN

Membrii: Prof.univ.dr.Ion VELCEA
Prof.Ph.D.Pio NODARI (Italia) Prof.Ph.D.Luciano BUZZETTI (Italia) Prof.dr.Lucian BADEA Conf.univ.dr.Teodor TODERAŞ

Secretar de redacţie: Lector univ.dr.Marioara COSTEA

Traduceri în limbi străine: Claudia BUCURA
Marioara COSTEA

Culegere computerizată: Mariana FIRU

Responsabilitatea pentru conţinutul articolelor revine în exclusivitate autorilor.

ISSN 1852- 4950

SIBIU, 2004

Anul IV

 

GEO-CARPATHICA
 

 

SUMAR – CONTENTS – SOMMAIRE

PREFAŢĂ /FOREWORD/ PREFACE 9

SESIUNEA FESTIVĂ / FESTIVE SESSION / SESSION FESTIVE

GRIGORE POSEA, Semicentenarul activităţilor didactice şi ştiinţifice ale prof.univ.dr.Valeria şi Ion Velcea / The semi-centenary of the scientific and didactic activities performed by Valeria and Ion Velcea, Ph.D.Professors

PIO NODARl, Aspecte asupra celor 50 de ani de activitate geografică – mărturii ale unei afilieri de specialitate / Aspetti sui 50 anni di attivitá geografica – testimonianze di una filiazione di specialitá / Aspects on 50years of geographic activity – testimony of professional affiliation

MIHAI IELENICZ, Prof.univ.dr.Valeria-Amelia Velcea – simbol al geografiei şi al profesorului modern / Valeria-Amelia Velcea,Ph.D. – symbol of geography and of the modern teacher

OCTAVIA BOGDAN, Medalion. Prof.univ.dr.Valeria Amelia Velcea, ctitor de şcoală nouă / Personal Valeria-Amelia Velcea, Ph.D., founder of a new school

PIO NODARl, Calitatea profesională înscrisă cu demnitate de prof.univ.dr.Ion Velcea – un excelent didact, cercetător şi organizator / La qualilá professionale iscrita con dignitá dal prof.univ.dr.Ion Velcea – eccelente didatta, ricercatore ed organizzatore / The professional quality proved with dignity by Ion Velcea, Ph.D. ~ excellent professor, researcher and organizer

SORINA VLAD, Prof.univ.dr.lon Velcea, în linia întâi a geografiei umane româneşti /Ion Velcea, Ph.D., in the leading line of the Romanian humam geography

DAN MANIU DUSE, Prof.univ.dr.lon Velcea – Cinci decenii în slujba şcolii superioare româneşti / Ion Velcea, Ph.D. – Five decades in the service of the Romanian superior school

VASILE LOGHIN, Contribuţiile prof.univ.dr.Valeria Velcea la dezvoltarea geografiei fizice româneşti / The contributions of Valeria Velcea, Ph.D. to the development of the Romanian physical geography

ION VELCEA şi VALERIA VELCEA, Scrisoare de mulţumire /Acknowledgements

 

I. STUDII / STUD1ES / ETUDES

 

ION VELCEA, Ariile naturale protejate şi calitatea mediului ambiant în România / Protected natural areas and environment quality in România

MASATOSHI YOSHINO, Activităţi umane în Deşertul Taklimakan Xinjiang, N. W.China / Human act ivit ies in the Taklimakan Desert, Xingiang, N.W.China

D. SĂUCAN, C.R.BRYANT, Menţinerea în stare adecvată a suprafeţelor rurale îndepărtate din Quebec / The sustainability ofremote rural areas in Quebec

MARC CHESNEL. Populaţii ameninţate de vulcani / Populations threatened hy volcanoes

NICOLETA IONAC, STERIE CIULACHE, Influenţa condiţiilor climatice asupra unor caracteristici anatomice umane / The influence of climatic conditions ou some anatomic human features

FLORIN MOLDOVAN, ADINA-ELIZA CROITORU, TRAIAN TUDOSE, Fenomene climatice de risc cu impact asupra activităţilor turistice din bazinul montan al Arieşului / Climatic hazards on touristic activities in The mountain hydrographic basin of the Arieş River

DANIELA DUMITRESCU Mutaţii în tipologia funcţională a aşezărilor rurale din Piemontul Cândeşti / Mutations in the funcţional typology of rural settlementss in the Cândeşti Piedmont MARIOARA COSTEA, Deficitul şi excesul de precipitaţii ca riscuri climatice în

bazinul Sebeşului / Rainfall deficit and excess as climatic hazarda in the Sebeş Basin

IOANA CONTOR, Indici geomorfologici relevanţi în desfăşurarea activităţilor turistice din arealul Praid / Geomorphological indices relevant to the performance of touristic activities in the Praid area

RODICA CIOBANU, Ariile paleontologice protejate ale judeţului Sibiu / Protected palaeontological areas of the Sibiu County

 

II. CONCEPTE, OPINII / CONCEPTS, OPINIONS

 

VALERIA VELCEA, Pledoarie pentru conţinutul viabil al Geografiei Turismului / Pleading for the viable content of the geography of tourism

JOSEF DEIMER, Calitatea vieţii urbane pe drumul unei Europe Unite şi rolul parteneriatelor între oraşe / Quality of urban life heading for a United Europe and the role of partnerships between lowns

MIHAI IELENICZ, Harta şi legenda turistică / Touristic map and legend

JULIETTE CRISTESCU, Accepţiunea franceză a noţiunii de dezvoltare durabilă / French acceptation of sustainable development 193

STERIE CIULACHE, NICOLETA IONAC, Adecvare şi inadecvare în limbajul geografic / Adequacy and inadequacy in geographical language

VIRGINIA GHERASIM, Culoarul turismogen Sibiu-Făgăraş din perspectiva dezvoltării durabile. Concepte / The Sibiu – Făgăraş tourismogeneous passage from the viewpoint of sustainable development. Concepts

 

III. NOTE/NOTES

 

MARC CHESNEL, Tourisme fluviatile au fil de la Charente / River tourism along
the Charente

MIRCEA BUZA, Mărginimea Sibiului – Păltiniş /

Mărginimea Sibiului – Păltiniş

VIRGINIA GHERASIM, Categorii de manifestare tipologică a fenomenului turistic în oraşul Saint Malo / Categories of typological manifestation of the touristic phenomenon in the town of Saint Malo ROXANA GIUŞCĂ, Dezvoltarea durabilă a turismului montan. Studiu de caz: staţiunea Păltiniş / Sustainable development of mountain tourism. Case study: the resort of Păltiniş

MINELIA GHEORGHE, Manifestări ale riscurilor naturale şi tehnogene în Câmpia Ploieşti / Manifestations of technogeneous and natural hazards in the Ploieşti Plain

ADRIANA PETRESCU, I.BOAMFĂ, Analiză asupra turismului practicat în zona parcului forestier Vânători – Neamţ I Analysis on the tourism practised in the Vânători – Neamţ Forest Park Area

 

IV. VIATA ŞTIINŢIFICĂ / SCIENTIFIC LIFE / VIE SCIENTIFIOUE

 

Microsesiune ştiinţifică dedicată Tratatului de Geografie, vol.I (1983) / Scientific micro-session dedicated to the Geography Treatise, volume I (1983) … 275

VALERIA VELCEA, Geografia României, I, Geografia fizică, Edit.Academiei Bucureşti (1983), retrospectivă şi perspectivă la 20 ani de la apariţie / Geography of România (I), Physical Geography (1983) – retrospection and prospect on occasion of 20 years of publication

LUCIAN BADEA, Geografia României, I, Geografia fizică, Edit.Academiei Bucureşti (1983), Două decenii de la apariţie / Geography of România (I), Physical Geography (1983). Two decades of publication

ION VELCEA, VALERIA VELCEA, Congresul mondial al învăţământului (Lisabona, 2003) / The World Congress of Education
(Lisbon, 2003)

 

V. RECENZII / BOOK REVIEWS / CQMPTES RENDUS

 

ION BĂCĂNARU, ION VELCEA (2003), Zona şi mediul geografic.Implicaţii în dinamica societăţii contemporane, Edit.Univ.”Lucian Blaga”, Sibiu / Geographical Area and Environment. Imperatives onto the Dynamics of the Contemporary Society (Octavia Bogdan)

OCTAVIA BOGDAN, DOINA FRUMUŞELU (2002), România. Mediul şi Reţeaua Electrică de transport. Atlas Geografic, Edit.Academiei, Bucureşti / România. Environment and Transport Power Network. Geographical Atlas şi ( OCTAVIA BOGDAN, DOINA FRUMUŞELU, ION MUNTEANU (2004), România. Calitatea Solurilor şi Reţeaua Electrică de Transport. Atlas Geografic, Edit.Academiei, Bucureşti / România. Soil Qualily and Transport Power Network (Valeria Amelia Velcea) CARLO DONATO, PIO NODARI, ALEXANDER PANJEK (2004), Oltre l’Italia e l’Europa. Ricerche sui movimenti migratori e sullo spazio multiculturale, Edit.Universităţii din Trieste / Beyond Italy and Europe. Research on migratory movements and on multicultural area (Marioara Costea) …290

RADU SĂGEATĂ, DRAGOŞ BAROIU (2004), Graniţele de stat ale României – între tratatele internaţionale şi dictatele de forţă. Edit. Princeps Bucureşti / The State Borders of Romania – Between International Treaties and Force Dictates (Nicolae Pleşia)

VIRGIL NICULA (2004), Cooperarea economică în Bazinul Mării Negre – evoluţii în turism, Edit.Continent, Sibiu/Economic Cooperation in the Black Sea Basin – Evolutions in Tourism (Traian Crăcea)

STERIE CIULACHE, NICOLETA IONAC (2003), Dicţionar de Meteorologie şi Climatologie, Edit.Ars Docendi. Bucureşti / Dictionary of Meteorology and Climatology (Rebega Lucia)

POMPEI COCEAN (2002), Geografia regională, Edit.Presa Universitară Clujeană / Regional Geography (Marioara Costea)

BĂICAN V. (2003), Cartografie – lucrări practice / Cartography – Practical Course (Traian Crăcea)

 

 

Articole recente