Geo-Carpathica 2005

Geo-Carpathica 2005

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR”

PREŞEDINTELE SENATULUI: Prof.univ.dr.Momcilo LUBURICI

FACULTATEA DE GEOGRAFIA TURISMULUI Director fondator: Prof.univ.dr.Ion VELCEA

COLEGIUL DE REDACŢIE:

Redactor responsabil: Prof.univ.dr.Valeria Amelia VELCEA

Redactor responsabil adjunct: Prof.univ.dr.Octavia BOGDAN

Membrii:     Prof.univ.dr.Ion VELCEA
Prof.Ph.D.Pio NODARI (Italia)
Ph.D.Marc CHESNEL (Franţa) Prof.Ph.D.Luciano BUZZETTI (Italia) Prof.dr.Lucian BADEA Conf.univ.dr.Teodor TODERAŞ

Secretar de redacţie:      Lector univ.dr.Marioara COSTEA

Traduceri în limbi străine:      Claudia BUCURA si Marioara COSTEA

Culegere şi tehnoredactare computerizată: Mariana FIRU

Responsabilitatea pentru conţinutul articolelor revine în exclusivitate autorilor. ISSN  1582-4950

SIBIU, 2005

Anul V

 

GEO-CARPATHICA
 

SUMAR – CONTENTS – SOMMAIRE

ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR DE GEOGRAFIE-TURISM DIN SIBIU,
LA CEA DE-A 15 ANIVERSARE (prof.univ.dr.Ion Velcea, decan-fondator) ……….   11

THE HIGHER EDUCATION GEOGRAPHY-TOURISM STUDIES FROM SIBIU, AT ITS 15,h ANNIVERSARY
(Profcssor Ion Velcea, Ph.D., founding dean)

 

I. STUDII / STUDIES / ETUDES

 

ION VELCEA, Strategii economico-sociale pentru dezvoltarea durabilă a
Ţării Oaşului / Social-Economic Strategies for the Sustainable
Development of the Country of Oaş

VALERIA VELCEA, L’asse danubiano-evoluzione e sviluppo sostenibile /

Axa danubiană – evoluţie şi dezvoltare durabilă

MARC CHESNEL, La Rochelle, une viile touristique, qui n’a pas cherche â
l’être / La Rochelle, un oraş turistic care nu s-a străduit să fie astfel………   49

LUCIAN BADEA, Loviştea – posibilă regiune turistică / Loviştea Land –

A Possibly  Touristic Region

NICOLAE ILINCA, Aspecte spaţio-temporale şi structurale ale capacităţii de
cazare turistică şi ale valorificării acesteia în România / Space –
Temporal and Structural Aspects of Touristic Accomodation Capacity
and of Its Capitalization in Romania

MIRCEA BUZA, Impactul antropic în Munţii Cindrelului şi dezvoltarea durabilă /
Anthropic Impact in the Cindrel Mountains and Sustainable
Development

MARIOARA COSTEA, Indici ecometrici climatici utilizati nell’analisi del paesaggioîn analiza peisajului geografico del bacino imbrifero Sebeş/ Indici ecometrici utilizaţi în analiza peisajului geografic al bazinului hidrografic Sebeş  ….    87

NICOLAE RUSAN, Structura atmosferei asociată cu fenomenul de viscol în
România / The Atmosphere Structure Associated with the
Snowstorm Phenomenon in România

BRÂNDUŞA CHIOTOROIU, IGNIS DUVAGI, MARIUS IUGA, Suprasolicitarea
suprafeţelor de plajă din staţiunea Mamaia / Oversolicitalion of Beach
Areas in the Resort of Mamaia

 

II. CONCEPTE. OPINII / CONCEPTS. OPINIONS

 

GIUSEPPE CAMPIONE, Speculaţia teoretică şi cercetarea empirică / Theoretic

Speculation and Empirical Research

OCTAVIA BOGDAN, O posibilă încălzire a climei  / A Possible Climate
Warming

JENS GABBE, Euroregiunea ca loc de implementare a cooperării
transfrontaliere / Euroregion as Implementation Place ofCrossborder
Cooperation

 

III. NOTE/NOTES

 

VASILE ŞTEF, IULIAN ŞTEF, Asupra scurgerii lichide medii în Podişul
Secaşelor / About the Average Liquid Leakage in the Secaşelor
Plateau

TEODOR TODERAŞ, Georeferenţierea imaginilor raster în procesul de
realizare a hărţilor digitale / Georeferencing of Raster Images in the
Process of Drawing Digital Maps

SABĂU CRĂCIUN, MARIUS NICULESCU, Trăsături şi particularităţi ale
contabilităţii în turism / Features andPeculiarities of Accountancy in
Tourism
CRĂCEA TRAIAN, PLEŞIA NICOLAE, Sisteme informaţionale geografice
utilizate în analiza mutaţiilor survenite în reţeaua de aşezări a
Depresiunii Sibiului în secolele XIX-XX / Geographic Information
Systems Used in the Analysis of the Mutations Occurred in the
Settlement Network of the Sibiu Depression in XIX-XXth Centuries

MIRELA MITROI, Ecoturismul românesc – încotro? / The Romanian
Ecotourism – Where to?

GHERASIM VIRGINIA, Dezvoltarea durabilă a habitatului turismogen.
Studiu de caz – oraşul Sibiu / Sustainable Development of Tourismo-
geneous Habitat. Case Study – The Town of Sibiu

 

IV. COMEMORĂRI / COMMEMORATIONS

 

DE ANI DE LA NAŞTEREA PROF. N.AL.RĂDULESCU / 100 YEARS SINCE THE BIRTH OF PROFESSOR N.AL.RĂDULESCU. Ph.D.
Vrancea – Un studiu geografic cu răsunet în contemporaneitate / Vrancea – A
Geographic Study Echoed in Contemporary Times
(prof.univ.dr. Valeria VELCEA)

Simpozionul “Prof.univ.dr.doc.Nicolae Al.Rădulescu personalitate a ştiinţei
româneşti” / Symposium “Nicolae Al.Rădulescu Ph.D.Doc- Romanian
Science Personality ” (Pro.univ.dr.Lucian BADEA)

IN MEMORIAM
ION POPESCU ARGEŞEL (25.02.1935 – 3.01.2005), în slujba profesiei / To the
Service of the Profession (prof.univ.dr. Valeria VELCEA)

SORINA VLAD (7.03.1943 – 13.01.2005), Geografia turismului – o dimensiune a
profesiei / The Geography of Tourism – A Professional Dimension
(prof.univ.dr. Valeria VELCEA)

SORINA VLAD, Gânduri care vibrează în literatura noastră de specialitate /
Thoughts That Vibrate in Our Specialized Literature
(Prof.univ.dr.Ion VELCEA)

 

V. VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ / SCIENTIFIC LIFE / VIE SCIENTIFIOUE

 

ION VELCEA, Facultatea de Geografia Turismului – Sibiu (Cercetarea ştiinţifică
şi activităţile didactice în 2005) / The Geography of Tourism Faculty –
Sibiu (Scientific Research and Didactic Activities in 2005

ION VELCEA, Gorizia – Italia. Colocviul italiano-român (12-15.1.2005) / Gorizia.
– Italia. The Italian-Romanian Colloquium

OCTAVIA BOGDAN, Al IX-lea colocviu bilateral româno-italian de geografie
umană şi economică, Sibiu, 27-30.IX.2005 / The IX”‘ Romanian-
Italian Bilateral Colloqouium of Economic and Human Geography,
Sibiu, 27-303IX.2005

CRISTIAN BRAGHINĂ, Un secol de învăţământ geografic la Univ.”Al.I.Cuza”
din Iaşi / One Century o/Geographic Education at the “Al.I.Cuza”
University of Iaşi

Teze de doctorat susţinute / Short Presentation of Doctoral Theses    1

 

VI. RECENZII / BOOK REVIEWS / COMPTES RENDUS

 

G.ERDELI, V.CUCU, (2005), România. Populaţie. Aşezări umane. Economie,
Edit.Transversal, Bucureşti / România. Population. Human Settlements.
Economy (Ion Velcea)

*** (2005), Tradiţie – actualitate şi dezvoltare durabilă – un consens al
geografiei moderne. Geografia României, vol.V, Câmpia Română,
Dunărea, Podişul Dobrogei, Litoralul românesc al Mării Negre şi
Platforma Continentală, Edit.Academiei Române, Bucureşti / Tradition –
Present and Sustainable Development – A Consensus of Modern
Geography. The Geography of România, vol.V, The Romanian Plain,
The Danube, The Dobrogea Plateau, The Romanian Seacoast of the
Black Sea and the Continental Platform (Valeria Velcea)

MARIA, SANDU, D.BĂLTEANU – coordonatori, (2005), Hazardele naturale
din Carpaţii şi Subcarpaţii dintre Trotuş şi Teleajen. Studiu geografic,
Edit.Ars Docendi, Bucureşti / Natural Hazards from the Carpathians
and the Sub-Carpathians between the Trotuş and the Teleajen Rivers.
Gcographic Study (Marioara Costea)

MARIOARA, COSTEA, (2005), Bazinul Sebeşului. Studiu de peisaj,
Edit.Univ.”L.Blaga”, Sibiu / The Sebeş Basin. Landscape Study.
(Maria Sandu)

M.IELENICZ, (2004), Geomorfologie, Edit.Universitară, Bucureşti /
Geomorphology (Marioara Costea)

L.APOSTOL, OCTAVIA, BOGDAN, – editori (2005), Romanian Journal of
Climatology, Edit.Univ. “Al.I.Cuza”, Iaşi / (Ioana Contor-Câmpean)..   258

I.VELCEA, OCTAVIA BOGDAN – editori (2006), Sorina Vlad – Rădulescu.
Pe acelaşi drum al geografiei (In memoriam) – Sibiu, 2005, Edit.Univ.
„Lucian Blaga” Sibiu / Sorina Vlad-Rădulescu. On the Same Road of
Geography (In Memoriam) (Virginia Gherasim)

VIORICA, TOMESCU, V.PLEINICEANU – editori (2005), Personalităţi ale
ştiinţei româneşti: Centenar Nicolae Alexandru Rădulescu, Edit.
Universitaria, Craiova / Personalities of Romanian Science:
Centenary Nicolae Alexandru Rădulescu (Costela Iordache)

Articole recente