Geo-Carpathica 2006

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR”

PREŞEDINTELE UNIVERSITĂŢII:
Prof.univ.dr.Momcilo LUBURICI
Rector fondator

FACULTATEA DE GEOGRAFIA TURISMULUI

Director fondator al revistei: Prof.univ.dr.Ion VELCEA

COLEGIUL DE REDACŢIE:

Redactor responsabil: Prof.univ.dr.Valeria Amelia VELCEA

Redactor responsabil adjunct: Prof.univ.dr.Octavia BOGDAN

Membrii: Prof.univ.dr.Ion VELCEA
Prof.Ph.D.Pio NODARI (Italia)
Ph.D.Marc CHESNEL (Franţa) Prof.Ph.D.Luciano BUZZETTI (Italia) Prof.dr.Lucian BADEA
Conf.univ.dr.Teodor TODERAŞ

Secretar de redacţie: Lector univ.dr.Marioara COSTEA

Traduceri în limbi străine: Claudia BUCURA, Marioara COSTEA si Alina Gabriela NEGOESCU

Culegere şi tehnoredactare computerizată: Mariana FIRU

Revistă cu referenţi, acreditată de C.N.C.S.I.S.

Numărul actual din Geo-Carpathica cumulează comunicările prezentate la Colocviul bilateral Româno-Italian (27-30 septembrie 2005), organizat de Facultatea de Geografia Turismului Sibiu.

ISSN 1582 – 4950

SIBIU, 2006

Anul VI

 

GEO-CARPATHICA
 

 

SUMAR – CONTENTS – SOMMAIRE

I. STUPII / STUDIES / ETUDES

 

VELCEA ION, Le tourisme rural en Roumanie. La valeur et la qualite du
patrimoine touristique / The Value and the Quality of the
Touristic Patrimony 11

VELCEA VALERIA, Vulnerabilitatea reţelei hidrografice temporare din
România / The Vulnerability of the Temporary Hydrological
System in Romania 43

COCEAN POMPEI, Strategia de dezvoltare a turismului în Judeţul Cluj / The
Strategy of the Tourism Development in Cluj County 51

CHESNEL MARC, Sauver l’ours dans Ies Pyrinees / Save the Bears from
Pyrenees 57

BUZA MIRCEA, DOBRACA L., Turism şi agroturism în rezervaţia biosferei
Delta Dunării / Tourism and Agro-tourism in the Danube
Delta Biosphere Reserve

BELLENCIN MENEGHEL GIOVANNA, II turismo transfrontaliero nella
regione dei tre confini (Italia – Austria – Slovenia) / The Tourism
Cross border in the Region of the Three Frontiers
(Italy-Austria-Slovenia)

CHIOTOROIU BRÂNDUŞA, PETCU RÂZVAN, Ariile naturale protejate
din judeţul Constanţa / Natural Protected Areas in Constanţa
County

SCIUTO G., Modelli di gestione del territorio per un turismo sostenibile.
II caso della riserva naturale di Vendicari / Models of Territory
Administration for a Sustainable Tourism

GHERASIM VIRGINIA, Prospectarea potenţialului turistic al habitatului
turismogen. Studiu de caz: centrul turistic Făgăraş / The
Prospecting of the Touristic Potenţial ofthe Urban
Tourismogeneous Habitat. Case study: The Touristic Centre
of Făgăraş

RADULY ISTVAN, Protecţia mediului înconjurător în România / Environment
Protection in România

GASPARINI B., Percosi turistici europei nclla România rurale e culturale /
European Touristic Roules in Rural and Cultural România

COSTEA MARIOARA, Diagrame calitative de prospectare a fenomenului
turistic. Studiu de caz – Judeţul Sibiu / Qualitative Diagrams of Prospecting the Touristic Phenomenon. Case Study – Sibiu County 127

CIOBANU RODICA, Valorificarea turistică a ariilor geologice protejate din
rama sudică a Bazinului Transilvaniei / Tourist Capitalization
of the Protected Geological Areas in the Southern Frame of
Transylvania Basin

IORDACHE COSTELA, Densitatea şi mărimea demografică a habitatului din
agroregiunea Oltenia Sud / The Density and Demographic
Dimension ofthe Habitat in the South Oltenia Agro region

TODERAŞ TEODOR, Aspecte ale prelucrării imaginilor digitale de teledetecţie
utilizate în procesul de actualizare a hărţilor digitale / Aspects of
the Processing of Digital Images ofRemote Sensing in the
Up-to-date Process of the Digital Maps

 

II. CONCEPTE, OPINII / CONCEPTS, OPINIONS

 

BUZZETTI LUCIANO, Nuovi nodelli di turismo montano / New Models of
Mountain Tourism

CAMPIONE GIUSEPPE., Turismo – gruppi di pressione e governance /
Tourism – Groups of Pressure and Government

NODARI PIO, Turismo rurale ed urbano: Concetti, organizzazione e sviluppo
sostenibile regionale/ Urban Tourism in Trieste: Evolution and
Present Situation

OCTAVIA BOGDAN, Premise pentru dezvoltarea durabilă a turismului urban /
Premises for the Sustainable Development of the Urban Tourism 197
MIRELA MAZILU, ANICA IANCU, Turism rural sau agroturism? / Rural
Tourism or Agro tourism?

 

III. NOTE / NOTES

 

RUSAN NICOLAE, COSTEA SANDA, Situaţia sinoptică ce a favorizat
cantităţi însemnate de precipitaţii în regiunile intracarpatice / The
Synoptical Situation which Favoured Important Rainfall in the
Intra-Carpathian Regions

PLEŞIA NICOLAE, PLEŞIA DAMARIS, Premisele dezvoltării turismului
durabil în habitatul rural răşinărean / The Premises of Sustainable
Tourism Development in the Răşinari Rural Habitat

CRĂCEA TRAIAN, Structura şi repartiţia teritorială a unităţilor ANTREC
în Depresiunea Sibiului / The Territorial Distribution and Structure
of ANTREC Units in Sibiu Depression

ILOVAN OANA RAMONA, BARTA ANDRAŞ, Managementul resurselor hidrice
în perspectiva dezvoltării durabile. Studiu de caz: Valea Sălăuţa /
Hydrological Risks Management in the Sustainable Development
Perspective. Case Study: The Sălăuţa Valley

REBEGA LUCIA, Sibiu – Capitală Culturală Europeană 2007 / Sibiu
European Cultural Capital 2007

CĂPÂLNEAN ANCA, Potenţialul turistic şi valorificarea acestuia în arealul
localităţii Bazna / The Touristic Potenţial and Its Capitalization
in Bazna Locality Area

FLEŞERIU LAURA – MIHAELA, Axa turistică Târgu Mureş – Câmpia Turzii
– Cluj Napoca. Resurse turistice antropice / The Tourist Axis
Târgu-Mureş— Câmpia Turzii— Cluj Napoca Anthropic
Resources

STANESCU DANIELA NICOLETA, Resurse turistice antropice ale arealului
Sovata / Anthropic Touristic Resources of Sovata area

CÂRSTOIU GHEORGHIŢA, Resurse turistice antropice ale Municipiului
Râmnicu Vâlcea / Anthropic Touristic Resources of
RâmnicuVâlcea Municipality/
IV. IN MEMORIAM

 

LOGHIN VASILE, Un geomorfolog remarcabil – Ion Popescu Argeşel /
A Remarkable Geomophologist – Ion Popescu Argeşel

COSTEA MARIOARA, Memento Mori – Ion Popescu Argeşel

 

V. VIATA ŞTIINŢIFICĂ / SCIENTIFIC LIFE / VIE SCIENTIFIQUE

 

VELCEA VALERIA, Cercetarea ştiinţifică şi perfecţionarea procesului academic
(informare ştiinţifică, 2006) / Scientific Research and the
Improvement of the Academic Process

VELCEA ION, Colocviul internaţional de turism din Franţa (la Rochelle,
-4 mai 2006) / The International Colloquium ofTourism
from France (at Rochelle, 3-4 May 2006)

BOGDAN OCTAVIA, Conferinţa internaţională “Diminuarea impactului
hazardelor naturale şi tehnogene asupra mediului şi societăţii”
Chişinău, 6-7.X.2005 / The International Conference “The
Impact Diminution of the Natural and Technogeneous Hazards
over the Environment and the Society, Chişinău 6-7 0ctober
319

BOGDAN OCTAVIA, Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice la Facultatea
de Geografia Turismului Sibiu, 26-27.X.2006 / The Annual Session
of Scientific Communications at the Geography of Tourism
Faculty of Sibiu, 26-27 October 2006

COSTEA MARIOARA, Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice la
Facultatea de Geografie din Bucureşti, 18.XI.2006 /
The Annual Session of Scientific Communications at the Geography
Faculty of Bucharest, 18 November 2006

VI. RECENZII / BOOK REVIEWS / COMPTES RENDUS

VALERIA-AMELIA VELCEA, MARIOARA COSTEA, (2006), Geomorfologie
generală, Edit.Universităţii “Lucian Blaga”, Sibiu / General
Geomorphology (Grigore POSEA)

DAN BĂLTEANU, MIHAELA ŞERBAN (2005), Modificări globale ale
mediului. O evaluare interdisciplinară a incertitudinilor, Edit.CNI
,,Coresi” SA / Global Modifications of the Environment. An
Interdisciplinary Evaluation of Uncertainties (Octavia BOGDAN)

IELENICZ MIHAI, COMĂNESCU LAURA (2006), România. Potenţial
turistic, Edit.Universitară, Bucureşti / România. Touristic Potenţial
(Virginia GHERASIM)

OCTAVIA BOGDAN, IOANA CÂMPEAN (2006), Bazele metodologice ale
meteorologiei, Edit.Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu / Methodological
Bases of Meteor ology (Marioara COSTEA, Sanda COSTE A)

MIHAIL APĂVĂLOAE (2005), Piatra Neamţ-studiu monografic, Edit.Cetatea
Doamnei, Piatra Neamţ / Piatra Neamţ – Monographic Study
(Sanda COSTEA)

ANDREEA BĂLTĂRETU, NICOLAE NEACŞU (2006), Turism internaţional,
Edit.Pro Universitaria, Bucureşti / International Tourism
(Daniela STĂNESCU)

DAN BĂLTEANU (coordonator), LUCIAN BADEA, MIRCEA BUZA,
GHEORGHE NICULESCU; CLAUDIA POPESCU,
MONICA DUMITRAŞCU, (2006), România: spaţiu, societate,
mediu, Edit.Academiei Romane, Bucureşti / România: space,
society, environment (Alina NEGOESCU)

 

 

Articole recente