Geo-Carpathica 2007

ANALELE UNIVERSITĂŢII CREŞTINE

DIMITRIE CANTEMIR”

 

 

 

FACULTATEA DE GEOGRAFIA TURISMULUI

REVISTA GEOGRAFICĂ

GEO-Carpathica

SIBIU

2007

ANUL VII, NR. 7

 

 

 

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR”

PREŞEDINTELE UNIVERSITĂŢII:

Prof. univ. dr. Momcilo LUBURICI

Rector fondator

FACULTATEA DE GEOGRAFIA TURISMULUI

Director fondator al revistei: Prof. univ. dr. Ion VELCEA

COLEGIUL DE REDACŢIE:

Redactor responsabil: Prof. univ. dr. Valeria AmeliaVELCEA

Redactor responsabil adjunct: Prof. univ. dr. Octavia BOGDAN

Membrii: Prof. univ. dr. Ion VELCEA

Prof. Ph.D. Pio NODARI (Italia)

Ph.D. Marc CHESNEL (Franţa)

Prof. Ph.D. Luciano BUZZETTI (Italia)

Prof. dr. Lucian BADEA

Conf. univ. dr. Teodor TODERAŞ

Secretar de redacţie: Asist. univ. drd. Damaris PLEŞIA

Traduceri în limbi străine: Daniela IRIMIE

Alina Gabriela NEGOESCU

Culegere şi tehnoredactare computerizată: Mariana FIRU

Numărul actual din Geo-Carpathica cumulează comunicările prezentate la Colocviul internaţional de geografie umană şi economică (Gorizia, 12–14 aprilie 2007).

Responsabilitatea pentru conţinutul articolelor revine în exclusivitate autorilor.

ISSN 1582 – 4950

SIBIU, 2007

Anul VII 2007

GEO-CARPATHICA

7

SUMAR – CONTENTS – SOMMAIRE

PREFAŢĂ 7

FOREWORD 11

I. STUDII / STUDIES / ÉTUDES

Ion VELCEA, Sub-Carpathian Rural Habitat / Habitatul rural subcarpatic 17

Valeria VELCEA, Octavia BOGDAN, Relaţiile dintre componentele mediului înconjurător / Relations between the components of the environment 31

Marc CHESNEL, Transformările turismului / The transformations of the tourism 39

C. MIHĂILESCU, I. BOIAN, I. GALIŢCHI, Ploile torenţiale abundente şi riscul inundaţiilor în Republica Moldova / Heavy rains and flood risk in the Republic of Moldova 49

Gérald BILLARD, Les parcs naturels régionaux en France: quand la protéction du patrimoine bâti et naturel dynamise le développement des espaces ruraux / The Natural regional parks in France: when the conservation of natural and building heritage improves the development of rural spaces 59

Lucian BADEA, Culoarul median al Carpaţilor Meridionali. O viitoare magistrală turistică / The median Southern Carpathian Corridor. A future tourist route 71

Mircea BUZA, Die Ökosysteme der Südkarpaten als Ressourcen und Risikofaktoren in der Gegenwart / The Southern Carpathian Geosystems – Resources and Factors of Risk Today 81

Cristian BRAGHINĂ, Probleme privind evoluţia ierarhiilor urbane pe plan mondial / Issues regarding urban hyerarcies evolution
in the world
91

Minelia GHEORGHE, Procese geografice actuale şi fenomene de risc natural în arealul Câmpiei Ploieştiului / Current geographical processes and natural risk phenomena in the area of Ploieşti Plain 111

II. CONCEPTE, OPINII / CONCEPTS, OPINIONS

Tatiana CONSTANTINOV, Maria NEDEALCOV,
Valentin RĂILEANU, Anatol ŞEVÎRNOGOV, Alexei CARTUŞINSCHII, Galina VÎSOŢKAIA
, Unele aspecte metodice de utilizare a sistemelor informaţionale în evaluarea influenţei regimului hidrodinamic al Mării Negre asupra climei Republicii Moldova / Some methodic aspects of informational systems use in the evaluation of the Black Sea’s hydrodynamic regime influence on the climate of Moldova Republic 129

III. NOTE / NOTES

Valeria VELCEA, Tradiţii care ne obligă şi angajează. Un îndemn prin opera lui Emm. de Martonne. Alpii Transilvaniei la începutul secolului XX / Traditions that demand and engage. A call through the work of
Emm. de Martonne. Transylvanian Alps at the begining of
the XX
th century… 143

Virginia GHERASIM, Centrele turistice Sibiu–Cisnădioara–Cisnădie în contextul Programului „Sibiu–Capitală Culturală Europeană 2007” / Touristic Itinerary Sibiu–Cisnădioara–Cisnădie in the context of the Programme Sibiu European Capital of Culture 2007 147

Adrian–Aurel BALTĂLUNGĂ, Daniela DUMITRESCU, Disparităţi regionale şi tendinţe în evoluţia activităţii turistice din România / Regional disparities and tendencies in the evolution of touristic activity in Romania 161

Nicolae RUSAN, Încălzirile târzii de toamnă în regiunile centrale ale României / The Frequency of the Late Autumn (October) Heatings, in the Transylvanian Plateau 169

IV. VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ / SCIENTIFIC LIFE / VIE SCIENTIFIQUE

Valeria VELCEA, Cercetarea ştiinţifică şi perfecţionarea procesului academic în 2007/ The Scientific Research and the Perfecting of the Academic Process in 2007 179

Traian CRĂCEA, Cel de-al X-lea Colocviu Italiano-Român de Geografie umană şi economică (Gorizia, 12-14 aprilie 2007) / The 10th Italian-Romanian Colloquium on Human and Economic Geography (Gorizia, 12-14th of April 2007) 181

Octavia BOGDAN, A XV-a ediţie a Simpozionului Internaţional „Sisteme Informaţionale Geografice” (Chişinău, 26-28 octombrie 2007) / The 15th International Symposium on Geographical Information Systems (Chişinău, 26-28th of October 2007) 185

V. RECENZII / BOOK REVIEWS / COMPTES RENDUS

Valeria Amelia VELCEA (2007), Metodologia cercetărilor geografice, Edit. Univ. „Lucian Blaga”, Sibiu / Geographical Researches Methodology (Octavia BOGDAN) 191

Păun Ioan OTIMAN şi colab. (2006), Dezvoltarea rurală durabilă în România, Edit. Academiei Române, Bucureşti / Rural Sustainable Development in Romania (Nicolae PLEŞIA) 193

Nicolae ATANASIU, Dan GRIGORESCU, Vasile MUTIHAC,
Gh. C. POPESCU
(2007), Dicţionar de geologie, Edit. Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti / Dictionary of Geology
(Octavia BOGDAN) 194

Octavia BOGDAN, Ion MARINICĂ (2007) Hazarde meteo-climatice din zona temperată. Geneză şi vulnerabilitate cu aplicaţii la România, Edit. Universităţii “Lucian Blaga”, Sibiu / Meteorological-Climatical Hazards in Temperate Zone. Genesis and vulnerability with applicability on Romania (Virginia GHERASIM) 196

* * * (2006), Transelectrica. Sucursala de transport Sibiu, Edit. AGIR, Bucureşti / Transelectrica. Sibiu Transportation Branch
(Laura FLEŞERU) 198

Lucian BADEA (2007), Depresiunea Loviştei. Studiu de geografie, Edit. Universitaria, Craiova / Lovistea Depression. Geography study (Damaris PLEŞIA) 199

Articole recente