Geo-Carpathica 2008

ANALELE UNIVERSITĂŢII CREŞTINE

DIMITRIE CANTEMIR”

FACULTATEA DE GEOGRAFIA TURISMULUI

REVISTA GEOGRAFICĂ

GEO -Carpathica


SIBIU

2008

ANUL VIII, NR. 8

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR”

PREŞEDINTELE UNIVERSITĂŢII:

Prof. univ. dr. Momcilo LUBURICI

Rector fondator

FACULTATEA DE GEOGRAFIA TURISMULUI

Director fondator al revistei: Prof. univ. dr. Ion VELCEA

COLEGIUL DE REDACŢIE:

Redactor responsabil: Prof. univ. dr. IonVELCEA

Redactor responsabil adjunct: Prof. univ. dr. Octavia BOGDAN

Membrii: Prof. univ. dr. Ion VELCEA

Prof. univ. dr. Pio NODARI (Italia)

Dr. Marc CHESNEL (Franţa)

Prof. univ. dr. Mircea BUZA

Prof. dr. Lucian BADEA

Conf. univ. dr. Teodor TODERAŞ

Secretar de redacţie: Asist. univ. drd. Damaris PLEŞIA

Traduceri în limbi străine: Asist. univ. drd.Daniela IRIMIE

Culegere şi tehnoredactare computerizată: Mariana FIRU

Damaris PLEŞIA

Responsabilitatea pentru conţinutul articolelor revine în exclusivitate autorilor.

ISSN 1582 – 4950

 

SIBIU, 2008

Anul VIII 2008

GEO-CARPATHICA

8

SUMAR – CONTENTS – SOMMAIRE

PREFAŢĂ 13

Octavia BOGDAN, Aura împlinirilor unui mare geograf, Prof. univ. dr. Ion VELCEA – la a 80-a aniversare/ The aura of achievements of a great geographer, Professor
Ion VELCEA, Ph.D., at his 80
th celebration 17

Ion VELCEA, Dezvoltarea regională a româniei şi unele diferenţieri economico-sociale / Regional development of Romania and some socio-economical aspects 45

I. STUDII / STUDIES / ÉTUDES

Octavia BOGDAN, Sanda COSTEA,iMPACTUL HAZARDELOR / RISCURILOR METEO-CLIMATICE MONTANE ASUPRA ORGANISMULUI UMAN / The impact on the human body of meteo-climatic hazards risks in the mountain region 87

Stéphane AUBERT, DYNAMIQUE ATMOSPHERIQUE REGIONALE ET IMPACT OROGRAPHIQUE: LES ANTICYCLONES MOBILES POLAIRES AU CONTACT DES CARPATES ROUMAINES / Dinamica atmosferică regională şi impactul orografic: Anticiclonii Mobili Polari (AMP) la contactul cu Carpaţii Româneşti 101

Zeineddine NOUACEUR,LA TEMPÊTE DE SABLE DU 19 AU
22 FÉVRIER 2004 EN ALGÉRIE: CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES ET CARACTÉRISTIQUES /
The February 19 to 22 2004 dust storm in Algeria: characteristic and meteorological conditions 117

Anatolie PUŢUNTICĂ, Mihaela IACOB,VULNERABILITATEA TERITORIULUI REPUBLICII MOLDOVA FAŢĂ DE DEPUNERILE COMPLEXE DE GHEAŢĂ / The vulnerability of Moldova Republic territory given the complex ice deposits 133

Sorin GEACU,EVOLUŢIA POPULAŢIONALĂ A CAPREI NEGRE (RUPICAPRA RUPICAPRA L.) DIN MUNŢII RODNEI / Black goat population evolution in Rodna Mountains (Rupicapra
rupicapra L.)
139

Radu SĂGEATĂ,RISCUL AGROALIMENTAR MONDIAL ŞI CONSECINŢELE SALE GEOPOLITICE / Agro-alimentary risk worldwide and its geopolitical consequences 147

II. CONCEPTE, OPINII / CONCEPTS, OPINIONS

Teodor TODERAŞ,PROBLEME CONCEPTUALE ŞI METODOLOGICE PRIVIND UTILIZAREA SISTEMELOR INFORMATICE GEOGRAFICE ÎN ANALIZA SUPRAFEŢEI UNUI AREAL GEOGRAFIC ÎNREGISTRAT ÎN BAZA DE DATE GEOGRAFICE / Aspects regarding the use of Geographical Information Systems in analyzing a geographic area that is recorded into a geo-database 161

Nicolae PLEŞIA, Traian CRĂCEA,RISCUL AVALANŞELOR ÎN SECTORUL GLACIAR AL VĂII BÂLEA CU PRIVIRE SPECIALĂ ASUPRA INFRASTRUCTURII DE COMUNICAŢIE TURISTICĂ. APLICAŢII GIS / The Avalanches Risk in the Glacial Sector of Balea Valley, Regarding the Tourism Transport Infrastructure. GIS aplications 169

III. DOCUMENTAR / DOCUMENTARY

Marc CHESNEL,MEGÈVE ET COURCHEVEL, DEUX STATIONS DE MONTAGNE RECHERCHEES / Megève şi Courchevel, două staţiuni montane căutate 181

Mircea BUZA,EVOLUŢIA URBANĂ A ORAŞULUI BONN, FOSTA CAPITALĂ A GERMANIEI / The urban evolution of Bonn, the former capital of Germany 189

Cristian BRAGHINĂ,EUROPA SUDICĂ – TRĂSĂTURI GEOGRAFICE / South Europe – geographical features 197

IV. DISCUŢII / DISCUSSIONS

Lucian BADEA,O DISCIPLINĂ GEOGRAFICĂ NEGLIJATĂ: TOPONIMIA/ A neglected geographic discipline: Toponymy 209

V. NOTE / NOTES

Maria BUD,GRUPA MONTANĂ PARÂNG ÎN DOCUMENTELE DE ARHIVĂ / Parang Mountain Group within archive documents 217

Virginia GHERASIM,BONITAREA POTENŢIALULUI TURISTIC AL DEPRESIUNII SĂLIŞTEI / Appreciating the value of the touristic potential of Saliste Depression 231

Damaris PLEŞIA,APRECIERI CANTITATIVE ŞI CALITATIVE ÎN ANALIZA GEOMORFOLOGICĂ. STUDIU DE CAZ: COMUNA RĂŞINARI, DIN SUDUL TRANSILVANIEI / Quantitative and qualitative estimations in geomorphologic analysis. Research area: Răşinari commune, from Southern Transylvania 241

Virginia GHERASIM, Alina NEGOESCU,CULTURAL TOURISTIC ITINERARY SIBIU – RĂŞINARI IN THE YEAR 2007 / Itinerariul turistic cultural Sibiu – Răşinari în anul 2007 249

Adriana CRĂCEA,PARTICULARITĂŢI ALE AMENAJĂRII TERITORIULUI ÎN ORAŞUL AVRIG / The territorial planning particularities in Avrig town 255

Daniel COSTEA,EXPLOATĂRILE DE SARE DIN DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI ŞI POSIBILITĂŢILE PE CARE LE OFERĂ PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI / The salt exploatations from Transylvania Depression and their impact in tourism development 263

Ana MARINESCU,TIPURI DE TURISM ÎN SUDUL TRANSILVANIEI / Types of tourism in southern Transylvania 271

VI. VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ / SCIENTIFIC LIFE / VIE SCIENTIFIQUE

Radu SĂGEATĂ,SEMINARUL INTERNAŢIONAL „INIŢIATIVE ANTREPRENORIALE ŞI DEZVOLTARE REGIONALĂ, COMPARAŢII EUROPENE”; BORDEAUX, FRANŢA,
15–20 IULIE 2007
/ International Seminary „Entrepreneurial initiatives and regional development, European comparisons”, Bordeaux, France, 15-20th of July, 2007 285

Radu SĂGEATĂ,CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ „COEZIUNE ŞI DISPARITĂŢI. DEZVOLTARE REGIONALĂ ŞI LOCALĂ ÎN EUROPA CENTRALĂ ŞI DE SUD-EST, ÎNTRE POTENŢIAL, POLITICI ŞI PRACTICI”, ED. A VIII-A, TIMIŞOARA ŞI REGIUNEA BANAT, 23-25 MAI 2008 / International Conference „Cohesion and disparities. Regional and local development in Central and South-Eastern Europe, between potential, politics and practices”, 8th edition, Timisoara and Banat region, 23-25th of May 2008 289

Virginia GHERASIM,prima conferinţă INTERNAŢIONALă a TURISMului carpatic, BUŞTENI, 2008 / First International Conference on Carpathic Tourism, Busteni, 2008 293

Octavia BOGDAN,SESIUNEA ANUALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE A FACULTĂŢII DE GEOGRAFIE A UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI, NOIEMBRIE 2007 /Annual Scientific Conference of Bucharest University’s Geography Faculty, November 2007 295

Mircea BUZA,SESIUNEA ANUALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE LA INSTITUTUL DE GEOGRAFIE AL ACADEMIEI ROMÂNE BUCUREŞTI, 13 IUNIE 2008 /Annual Scientific Conference of Romanian Academy’s Geography Institute, Bucharest 13th of June, 2008 299

Nicolae PLEŞIA,APLICAŢIA PRACTICĂ sIBIU–BÂLEA CASCADĂ–BÂLEA LAC–SÂMBĂTA–SIBIU / Sibiu–Balea Waterfall–Balea Lake–Sambata–Sibiu survey application 303

VII. TEZE DE DOCTORAT SUSŢINUTE ÎN 2008 / DEFFENDED DOCTORAL THESIS IN 2008

Traian CRĂCEA,DINAMICA PEISAJULUI GEOGRAFIC REFLECTATĂ ÎN DOCUMENTELE CARTOGRAFICE ÎN DEPRESIUNEA SIBIULUI / The geographic landscape dynamics reflected in cartographic documents in Sibiu Depression 311

Virginia GHERASIM,POTENŢIALUL TURISTIC AL DEPRESIUNILOR SIBIUlui ŞI FĂGĂRAŞului / The touristic potential of Sibiu and Fagaras Depressions 313

Sanda COSTEA,RISCURILE CLIMATICE DE IARNĂ ŞI INFLUENŢA LOR ASUPRA ORGANISMULUI ŞI COMPORTAMENTULUI UMAN / Winter climatic risks and their influence on human body and behavior 315

Maria BUD,ECOTURISMUL ÎN GRUPA MONTANĂ PARÂNG / Ecotourism in Parang mountain Group 317

Nicolae PLEŞIA,DEZVOLTAREA RURALĂ DURABILĂ ÎN DEPRESIUNEA SIBIULUI ŞI ÎN ZONELE LIMITROFE / Sustainable rural development in Sibiu Depression and in the limitrophe areas 318

VIII. RECENZII / BOOK REVIEWS / COMPTES RENDUS

Ion VELCEA, Valeria VELCEA – coordonatori (2008), Sinteze de geografie generală şi regională, Edit. Univ. „”Lucian Blaga, Sibiu / Regional and general Geography syntheses (DanielaSTĂNESCU) 323

Ion BĂCĂNARU, Ion VELCEA (2006), Zona şi mediul geografic, Edit. Univ. „Lucian Blaga”, Sibiu / The zone and the geographic environment (Lucian BADEA) 325

Valeria VELCEA, Octavia BOGDAN (2008), Geografia mediului, Edit. Univ. „Lucian Blaga”, Sibiu / Environmental Geography (Damaris PLEŞIA) 326

Mircea OPRIŞIU (2008), ne cunoaştem cetatea – CIVITAS CIBINIENSIS,I, Casa de Presă şi Editură Tribuna, Sibiu / Let’s know our City (Daniela IRIMIE) 328

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ DE METEOROLOGIE – Laboratorul de Tehnici pentru Prognoza Fenomenelor Meteorologice Severe (LTPFMS), Bucureşti, Serviciul Regional de Prognoză a Vremii, Sibiu (2008), Bilanţul Nivologic al Sezonului de iarnă 2006 – 2007, Centrul de Multiplicare ANM, Bucureşti / The 2006 – 2007winter season snow evaluation (Octavia BOGDAN) 330

Radu SĂGEATĂ (2008), Geopolitică, Edit. Univ. „Lucian Blaga”, Sibiu / Geopolitics (DanielaIRIMIE) 333

Monica DUMITRAŞCU (2006), Modificări ale peisajului în Câmpia Olteniei, Edit. Acad., Bucureşti/ Landscape changes in Oltenia’s plain (Octavia BOGDAN) 335

Dragoş BUGĂ (2005), Oraşele dintre Carpaţi şi Dunăre în secolele XIX şi XX. Repartiţie teritorială şi evoluţie demografică, Edit. „Semne”, Bucureşti / The cities between Carpathians and Danube in the 19-20th centuries. Territorial distribution and demographic evolution (Traian CRĂCEA) 337

Delphine Moussay-Derouet, Christophe Derouet (2007), Tour du monde des vignes et des vins, Edit. Féret, Bordeaux/ Turul lumii al viţei-de-vie şi al vinurilor (Daniela IRIMIE) 339

IX. IN MEMORIAM

Grigore POSEA,LA DISPARIŢIA UNUI MARE PROFESOR / The loss of a great Professor 345

Octavia BOGDAN,lumină care a dăruit lumină/ Light that gave light 347

Constantin VERT,„DOAMNA GEOGRAFIEI ROMÂNEŞTI” / „The Lady of Romanian Geography” 351

Articole recente