Geo-Carpathica 2009

ANALELE UNIVERSITĂŢII CREŞTINE

DIMITRIE CANTEMIR”

FACULTATEA DE GEOGRAFIA TURISMULUI

REVISTA GEOGRAFICĂ

GEO -Carpathica


SIBIU

2009

ANUL IX, NR. 9

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR”

PREŞEDINTELE UNIVERSITĂŢII:

Prof. univ. dr. Momcilo LUBURICI

 

RECTORUL UNIVERSITĂŢII

Prof. univ. dr. Corina Adriana DUMITRESCU

 

 

FACULTATEA DE GEOGRAFIA TURISMULUI

 

 

Director fondator al revistei: Prof. univ. dr. Ion VELCEA

COLEGIUL DE REDACŢIE:

Redactor responsabil: Prof. univ. dr. IonVELCEA

Redactor responsabil adjunct: Prof. univ. dr. Octavia BOGDAN

Membrii: Prof. univ. dr. Pio NODARI (Italia)

Prof. dr. Marc CHESNEL (Franţa)

Prof. univ. dr. Mircea BUZA (România)

Prof. dr. Lucian BADEA (România)

Prof. univ. dr. Carlo BRUSA (Italia)

Prof. univ. dr. Wilfried HELLER (Germania)

Prof. univ. dr. David TURNOCK (Marea Britanie)

Prof. univ. dr. Sebastian LENTZ (Germania)

Conf. univ. dr. Radu SĂGEATĂ (România)

Secretar de redacţie: Asist. univ. drd. Damaris PLEŞIA

Traduceri în limbi străine: Asist. univ. drd.Daniela IRIMIE

Culegere şi tehnoredactare computerizată: Damaris PLEŞIA

Mariana FIRU

Revistă acreditată CNCSIS

Responsabilitatea pentru conţinutul articolelor revine în exclusivitate autorilor.

ISSN 1582 – 4950

SIBIU, 2009

Anul IX 2009

GEO-CARPATHICA

9

SUMAR – CONTENTS – SOMMAIRE

PREFAŢĂ 11

I. STUDII / STUDIES / ÉTUDES

Ion VELCEA, Daniela IRIMIE, THE SOCIAL PRESSURE ON THE ENVIRONMENT QUALITY / Presiunea socială asupra calităţii mediului înconjurător 15

Wilfried HELLER, Dhimitër DOKA, Arquile BËRXHOLI, Carsten FELGENTREFF, INTERNAL POPULATION REDISTRIBUTION IN POST-SOCIALIST ALBANIA / La redistribution de la population interne en Albanie post-socialiste 29

Radu SĂGEATĂ,cONSIDERAŢII GEOPOLITICE PRIVIND NEGOCIEREA INTERCULTURALĂ. STUDIU DE CAZ: ISLAM VERSUS OCCIDENT / Geopolitical considerations on inter-cultural negotiations. Case Study: Islam versus Western
culture
43

Pio NODARI,I dISTRETI INDUSTRIALI DEL LEGNO NEL FRIULI-VENEZIA GIULIA TRA SVILUPPO SOSTENIBILE E CRISI GLOBALE / Districtele industriale ale lemnului in Friuli-Venetia Giulia între dezvoltare sustenabilă şi criză globală 59

Marc CHESNEL,LE TOURISME AUTOUR DU VIN / Turismul generat de vin 73

Ribana LINC, David TURNOCK,NĂDRAG: THE HISTORICAL GEOGRAPHY OF A CARPATHIAN INDUSTRIAL COMMUNITY / Nădrag: la géographie historique d’une communauté industrielle Carpatique 81

Daniela IRIMIE,Extinderea teritorială şi evoluţia funcţională a municipiului sibiu / L’extension territoriale et l’évolution functionelle du Sibiu 95

Virginia GHERASIM,IMPACTUL FACTORILOR SOCIO-ECONOMICI ÎN DISTRIBUŢIA RESURSELOR DE FORŢĂ DE MUNCĂ DIN ROMÂNIA ÎN PERIOADA CONTEMPORANĂ / L’impato dei fattori socio-economici nella distribuzione delle risorse di lavoro in Romania nel periodo attuale 117

Giovanni PANJEK, I DISTRETTI INDUSTRIALI DI FRONTE AL PROBLEMA DELLA GLOBALIZZAZIONE E DELLA CRISI ECONOMICA / Districtele industriale în faţa problemei globalizării şi a crizei economice 127

Ecaterina ION BORDEI, Suzana COCIOABA, CICLOGENEZA OROGRAFICĂ CARPATICĂ – PROCES ATMOSFERIC MEZOSCALAR SPECIFIC SPAŢIULUI GEOGRAFIC ROMÂNESC / Carpathian orographic cyclogenesis – an atmospheric mesoscale process characteristic to the Romanian
geographical space
133

Nicolae RUSAN, POTENŢIALUL ENERGETIC EOLIAN. STUDIU DE CAZ: SULINA / Eolian Energy Potential. Case study: Sulina 145

Florina FOLEA TATU, DEGRADAREA TERENURILOR PRIN PROCESE GEOMORFOLOGICE ACTUALE DIN GLACISUL PIEMONTAN DINTRE PUTNA ŞI TROTUŞ / Land degradations by actual geomorphic processes in the Piedmont Glacis between Putna and Trotuş 163

Damaris PLEŞIA,PROCESE GEOMORFOLOGICE ACTUALE ÎN SECTORUL MIJLOCIU AL BAZINULUI MORFO-HIDROGRAFIC DOBÂRCA, DEPRESIUNEA APOLDULUI / Present-day geomorphological precesses in the middle morphohydrographic basin of Dobarca, Apold Depression 179

Nicolae PLEŞIA, Claudia BUCURA, LES RESSOURCES TOURISTIQUES NATURELLES ET ANTHROPIQUES DE LA STATION MONTAGNEUSE DE POIANA BRAŞOV / Natural and anthropic tourist resources of the mountain resort of Poiana Braşov 187

II. CONCEPTE, OPINII / CONCEPTS, OPINIONS

Octavia BOGDAN, iMPACTUL încălzirii climei asupra turismului / The impact of climate warming on tourism 201

Teodor TODERAŞ, PRELUCRAREA STEREOSCOPICĂ A IMAGINILOR DIGITALE SATELITARE ÎN SCOPUL CARTOGRAFIERII AREALELOR DE DEAL ŞI MUNTE / Processing digital stereoscopic satellite images for mapping the hills and mountains areas 215

III. DOCUMENTAR / DOCUMENTARY

Elena TEODOREANU, Iulia BUNESCU, POTENŢIALUL BALNEOCLIMATIC AL DEPRESIUNII TRANSILVANIEI / Le potential therapeuthique de la depression de Transylvanie 225

Stéphane AUBERT, LES ANTICYCLONES MOBILES POLAIRES / Polar mobile cyclones 237

Traian CRĂCEA, ASPECTE PRIVIND REPREZENTAREA CARTOGRAFICĂ A ELEMENTELOR DE CONŢINUT PE HĂRŢILE ANTERIOARE SECOLULUI AL XX-LEA DIN DEPRESIUNEA SIBIULUI / Aspects about cartographic representations of map’s components above the twenty century in Sibiu Depression 251

IV. DISCUŢII / DISCUSSIONS

Lucian BADEA,geografia istorică, o ştiinţă necesară/ Historical geography, a necessary science 265

V. NOTE / NOTES

Mircea BUZA,Protecţia peisajelor din Carpaţii Meridionali, condiţie esenţială pentru dezvoltarea regională a turismului / Landscape protection in the Southern Carpathians, a basic prerequisite for developing regional tourism 273

Sorin GEACU,POPULĂRI CU CERB (CERVUS ELAPHUS L.) EFECTUATE PE TERITORIUL ROMÂNIEI ÎNAINTEA ANULUI 1918 / Populating the Red deer (Cervus elaphus L.) in Romania before 1918 279

Felicia VASENCIUC, CARACTERISTICI ALE STRATULUI DE ZĂPADĂ DIN ARIA STAŢIUNII BALNEOCLIMATERICE PĂLTINIŞ, SIBIU / Characteristics of the snow layer in the area of Paltinis Sibiu weather station 285

Raduly ISTVAN, VALORIFICAREA DIRECTĂ A PRODUSELOR AGRARE (MARKETING DIRECT) ŞI DEZVOLTAREA RURALĂ / Summary Agricultural Direct Marketing and Rural Development 291

Adriana CRĂCEA,Potenţialul eolian – element de favorabilitate pentru dezvoltarea economică durabilă a aşezărilor umane din Aria de confluenţă Olt–Cibin / Aeolian potential – favourable condition for economic sustainable development of habitation from Olt–Cibin confluence area 297

Ioana CÂMPEAN, RECONVERSIA ZONELOR MINIERE SALIFERE DIN DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI / The Reconversion of the saliferous minig regions from Transylvanian Depresion 305

VI. VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ / SCIENTIFIC LIFE / VIE SCIENTIFIQUE

Octavia BOGDAN,conferinţa internaţională „performanţe ecologice într-o economie de piaţă” (PEEC, 2008) / International Conference „Organic performances in a market economy” (PEEC, 2008) 315

Daniela IRIMIE,COLOCVIUL INTERNAŢIONAL DE GEOGRAFIE ECONOMICĂ ŞI TURISM (sIBIU, 23-26 APRILIE 2009) / International Colloquium of economical geography and tourism (Sibiu, 23-26th of April 2009) 319

Octavia BOGDAN,sEMINARUL INTERNAŢIONAL „dIMITRIE CANTEMIR” (iAŞI, 16-18 OCTOMBRIE 2009) / International Seminary „Dimitrie Cantemir” (Iasi, 16-18th of October 2009) 321

Damaris PLEŞIA, SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE A DOCTORANZILOR, EDIŢIA A II-A, 19 SEPTEMBRIE 2009, FACULTATEA DE GEOGRAFIE A UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI / Scientific conference of Ph.D. students, second edition, 19th of September, Geography Faculty of Bucharest
University
325

Radu SĂGEATĂ, SEMINARUL INTERNAŢIONAL „INIŢIATIVE ANTREPRENORIALE ŞI DEZVOLTARE REGIONALĂ, COMPARAŢII EUROPENE”, BUCUREŞTI – SINAIA,
12 – 18 IULIE 2009 /
International Seminary „Entrepreneurial initiatives and regional development, European comparisons”, Bucharest–Sinaia, 12-20th of July, 2009 329

VII. RECENZII / BOOK REVIEWS / COMPTES RENDUS

ORIZONTURI ALE CUNOAŞTERII / Horizons of knowledge magazine, Revistă bilingvă (rom.–engl.), Edit. Univ. Creştină „Dimitrie Cantemir” – Ştiinţe juridice şi social-economice, 1, 1, Bucureşti (Octavia BOGDAN)335

Radu SĂGEATĂ (2009), Globalizare culturalǎ şi culturǎ globalǎ. Global şi local în geografia culturalǎ / Cultural globalization and global culture. Local and global in Cultural Geography,Edit. Universitarǎ, Bucureşti (Bianca DUMITRESCU) 338

Gheorghe C. POPESCU, Sorin TĂMAŞ-BĂDESCU, Gabriela TĂMAŞ-BĂDESCU, Laurenţiu BOGATU, Antonela NEACŞU (2007), Geologia economică a aurului / Economical geology of gold,Edit. Aeternitas, Alba Iulia (Octavia BOGDAN)340

Elena TEODOREANU(2007), Se schimbă clima? O întrebare la început de mileniu / Is the Climate changing? A question at the beginning of the Millennia,Edit. Padeia, Bucureşti (Octavia BOGDAN) 342

Frusina DEACONU (2009), Clima şi riscurile climatice din Municipiul Craiova / Climate and climate risks in Craiova county,Edit. Aius, Craiova (Ioana CÂMPEAN 345

George MURĂTOREANU (2009),Munţii Leaota. Studiu de geomorfologie / Leaota Mountains. Geomorphology study, Edit. Transversal, Târgovişte (Damaris PLEŞIA) 347

Octavia BOGDAN – editor (2008), Carpaţii Meridionali. Clima, hazardele meteoclimatice şi impactul lor asupra turismului / Meridional Carpathians. Climate, meteo-climate hazards and their impact on tourism,Edit. Academiei Române (Virginia GHERASIM) 349

EUROPA REGIONAL– Revistă geografică, Institutul de Geografie Regională Leibniz, Leipzig, Germania (Claudia BUCURA) 352

Articole recente