Geo-Carpathica 2010

ANALELE UNIVERSITĂŢII CREŞTINE

DIMITRIE CANTEMIR”

FACULTATEA DE GEOGRAFIA-TURISMULUI

REVISTA GEOGRAFICĂ

GEO -Carpathica


SIBIU

2010

ANUL X, NR. 10

 

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR”

PREŞEDINTELE UNIVERSITĂŢII:

Prof. univ. dr. Momcilo LUBURICI

 

RECTORUL UNIVERSITĂŢII

Prof. univ. dr. Corina Adriana DUMITRESCU

 

 

FACULTATEA DE GEOGRAFIA-TURISMULUI

 

 

Director fondator al revistei: Prof. univ. dr. Ion VELCEA

COLEGIUL DE REDACŢIE:

Redactor responsabil: Prof. univ. dr. IonVELCEA

Redactor responsabil adjunct: Prof. univ. dr. Octavia BOGDAN

Membrii: Prof. univ. dr. Pio NODARI (Italia)

Prof. dr. Marc CHESNEL (Franţa)

Prof. univ. dr. Mircea BUZA (România)

Prof. dr. Lucian BADEA (România)

Prof. univ. dr. Carlo BRUSA (Italia)

Prof. univ. dr. Wilfried HELLER (Germania)

Prof. univ. dr. David TURNOCK (Marea Britanie)

Prof. univ. dr. Sebastian LENTZ (Germania)

Conf. univ. dr. Radu SĂGEATĂ (România)

Secretar de redacţie: Asist. univ. drd. Damaris PLEŞIA

Traduceri în limbi străine: Lect. univ. drd.Daniela IRIMIE

Asist. univ. drd. Alina NEGOESCU

Asist. univ. drd. Claudia BUCURA

Culegere şi tehnoredactare computerizată: Damaris PLEŞIA

Mariana FIRU

Revistă acreditată CNCSIS

Responsabilitatea pentru conţinutul articolelor revine în exclusivitate autorilor.

ISSN 1582 – 4950

SIBIU, 2010

Anul X 2010

GEO-CARPATHICA

10

SUMAR – CONTENTS – SOMMAIRE

PREFAŢĂ (Prof. univ. dr. Ion VELCEA) 9

DIMITRIE CANTEMIR – GEOGRAF ŞI CARTOGRAF (1673-1723) 17

I. STUDII / STUDIES / ÉTUDES

Ion VELCEA RURAL SPACE – FUNCTIONALITIES AND DEVELOPMENT STRATEGIES / L’espace rural – caractéristiques et stratégies de développement 27

Carlo BRUSA, DAL DISTRETTO PADANO DEL RISO AL ‘PROGETTO DANUBIO’. RIFLESSIONI SULLO SVILUPPO REGIONALE IN UN MOMENTO DI CRISI ECONOMICA GLOBALE / From the river Po valley rice district to the “Danube project”. Notes on regional development in a time of global economic crisis45

Alessandro SANTINI, UNA META GLOBALE: IL SUD DELLA THAILANDIA FRA TURISMO, TRADIZIONI MILLENARIE E DIFFUSIONE DELL’ISLAM / A global destination: south of Thailand between tourism, ancient traditions and spread of islam.53

Octavia BOGDAN, FENOMENELE CLIMATICE DE RISC DIN JUMĂTATEA SUDICĂ A PODIŞULUI TRANSILVANIEI ŞI IMPACTUL LOR ASUPRA TURISMULUI / Climate risk phenomena in the southern half on the Transylvanian Tableland and their impact on tourism 65

Marc CHESNEL,TOURISME ET SPAS / Tourism and spas 79

Mircea BUZA,oiconimele din depresiunile sibiului şi făgăraşului – reflectare fidelă a condiţiilor geografice şi istorice / Oikonyms (names of settlements) in the Sibiu and Făgăraş Depressions – an accurate reflection of geographical and historical conditions 85

Radu SĂGEATĂ,STRUCTURI ADMINISTRATIV-TERITORIALE MEDIEVALE ÎN TRANSILVANIA / Mediaeval administrativ-teritorial structures in Transylvania 93

Damaris PLEŞIA,consideraŢII ASUPRA AŞEZĂRILOR UMANE DIN SUD-VESTUL TRANSILVANIEI. STUDIU DE CAZ: DEPRESIUNEA APOLDULUI / Considerations upon human settlements in south-western Transylvania. Case study: Apold Depression 111

II. CONCEPTE, OPINII / CONCEPTS, OPINIONS

Teodor TODERAŞ, Radu SĂGEATĂ, Virginia GHERASIM, Maria BUD, Claudia BUCURA, UTILIZAREA IMAGINILOR SATELITARE MULTISPECTRALE PENTRU CARTOGRAFIEREA AREALELOR FORESTIERE ÎN PODIŞUL SECAŞELOR / Use of Multispectral Satellite Images for Mapping Forest Areas within the Secaşelor Plateau 125

Nicolae PLEŞIA, Damaris PLEŞIA, METODE GIS ŞI REMOTE SENSING UTILIZATE ÎN IDENTIFICAREA CATEGORIILOR DE VEGETAŢIE DIN DEPRESIUNEA SIBIULUI / GIS and Remote Sensing methods used in the identification of the vegetation categories in Sibiu Depression and its surrounding areas 133

Traian CRĂCEA, Adriana CRĂCEA, DEPRESIUNEA SIBIULUI. EVOLUŢIA AREALELOR FORESTIERE ÎNCEPÂND CU A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XVIII-LEA / Sibiu Depression. The evolution of the forest areas beginning with the second half of the 18th century 141

III. DOCUMENTAR / DOCUMENTARY

Nicolae MUICĂ, David TURNOCK,vALEA fÂNTÂNII: tHE LIFE AND DEATH OF A MARGINAL SUBCARPATHIAN COMMUNITY / Valea Fântânii: la vie et la mort d’une communauté marginale subcarpatique 155

Maria BUD, Claudia BUCURA, TURISMUL BALNEAR ÎN STAŢIUNEA OLĂNEŞTI / Balneary tourism in Olăneşti resort 171

IV. DISCUŢII / DISCUSSIONS

Lucian BADEA,Geografia Turismului şi numele geografice / On the Geography of tourism and Geographycal Toponimy 187

Alina NEGOESCU, MAGIC AND METAPHORS IN TOURISM ADVERTISING / Elementul magic şi metafora în materialele publicitare turistice 193

V. NOTE / NOTES

Virginia GHERASIM,VALORIFICAREA DURABILĂ A RESURSELOR NATURALE ALE REGIUNII DE DEZVOLTARE CENTRU PRIN UTILIZAREA ENERGIILOR NECONVENŢIONALE / Sustainable utilization natural resources from The Central Development Region throught exploitation of renewable energy 203

Ioana CÂMPEAN, DISFUNCŢIONALITĂŢI SOCIO-ECONOMICE ÎN AREALUL OCNA MUREŞ / Social-econmic dysfunctionalities in Ocna Mures area 215

Virginia GHERASIM, Teodor TODERAŞ, Radu SĂGEATĂ, Claudia BUCURA, Maria BUD, TURISMUL – DIN PERSPECTIVA DEZVOLTĂRII DURABILE/ The tourism from sustainable development perspective 223

VI. VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ / SCIENTIFIC LIFE / VIE SCIENTIFIQUE

Octavia BOGDAN, PROFESORUL UNIV. DR. MIRCEA BUZA – LA ANIVERSAREA A 70 DE ANI DE VIAŢĂ. RETROSPECTIVA UNUI DESTIN GEOGRAFIC235

Traian CRĂCEA, Alina NEGOESCU, ACORD DE COLABORARE CULTURAL-ŞTIINŢIFICĂ ÎNCHEIAT ÎNTRE FACULTATEA DE GEOGRAFIA-TURISMULUI, SIBIU ŞI UNIVERSITATEA DE STAT DAKOTA DE SUD, S.U.A. 239

VII. RECENZII / BOOK REVIEWS / COMPTES RENDUS

Octavia BOGDAN (2009), Bazele teoretice ale Meteorologiei, Edit. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu (Marioara COSTEA)245

Aristița BUSUIOC, Mihaela CAIAN, Sorin CHEVAL, Roxana BOJARIU, Constanța BORONEANȚ, Mădălina BACIU, Alexandru DUMITRESCU (2010), Variabilitatea și schimbarea climei în România, Edit. PRO Universitaria, București (Octavia BOGDAN)250

* * * (2009), The role of tourism in territorial development, Second International Conference, 18 – 19 September 2009, Gheorgheni, Babeş-Bolyai University, Faculty of Geography, University Extension Gheorgheni (Virginia GHERASIM)253

* * * (2009),Sustainable mountain tourism – local responses for global changes, Second International Tourism Conference,
26 – 27 September 2009, Drobeta-Turnu Severin – Eşelniţa, Edit. Universitaria Craiova
(Virginia GHERASIM)255

Articole recente