Geo-Carpathica 2011

ANALELE UNIVERSITĂŢII CREŞTINE

DIMITRIE CANTEMIR”

FACULTATEA DE GEOGRAFIA-TURISMULUI

REVISTA GEOGRAFICĂ

GEO – Carpathica


SIBIU

2011

ANUL XI, NR. 11

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR”

PREŞEDINTELE UNIVERSITĂŢII:

Prof. univ. dr. Momcilo LUBURICI

 

RECTORUL UNIVERSITĂŢII

Prof. univ. dr. Corina Adriana DUMITRESCU

 

 

FACULTATEA DE GEOGRAFIA-TURISMULUI

 

 

Director fondator al revistei: Prof. univ. dr. Ion VELCEA

COLEGIUL DE REDACŢIE:

Redactor responsabil: Prof. univ. dr. IonVELCEA

Redactor responsabil adjunct: Prof. univ. dr. Octavia BOGDAN

Membrii: Prof. univ. dr. Pompei COCEAN (România)

Prof. univ. dr. George White (Statele Unite ale Americii)

Prof. univ. dr. Pio NODARI (Italia)

Prof. dr. Marc CHESNEL (Franţa)

Prof. dr. Lucian BADEA (România)

Prof. univ. dr. Carlo BRUSA (Italia)

Prof. univ. dr. Wilfried HELLER (Germania)

Prof. univ. dr. Sebastian LENTZ (Germania)

Prof. univ. dr. Nicolae POPA (România)

Conf. univ. dr. Radu SĂGEATĂ (România)

Secretar de redacţie: Asist. univ. dr. Damaris PLEŞIA

Traduceri în limbi străine: Lect. univ. dr.Daniela IRIMIE

Asist. univ. drd. Alina NEGOESCU

Asist. univ. drd. Claudia BUCURA

Culegere şi tehnoredactare computerizată: Damaris PLEŞIA

Mariana FIRU

Revistă acreditată CNCSIS

Responsabilitatea pentru conţinutul articolelor revine în exclusivitate autorilor.

ISSN 1582 – 4950

Editura Universităţii „Lucian Blaga”

SIBIU, 2011

Anul XI 2011

GEO-CARPATHICA

11

SUMAR – CONTENTS – SOMMAIRE

PREFAŢĂ (Prof. univ. dr. Ion VELCEA) 9

Ion VELCEAO personalitate marcantă a geografiei româneşti – Profesor univ. dr. Octavia Bogdan, la a 75-a aniversare 11

I. STUDII / STUDIES / ÉTUDES

Ion VELCEACarpaţii româneşti – Spaţiul rural şi dezvoltarea regională (Romanian Carpathians – rural area and regional development) 17

Octavia BOGDAN,Loredana-Elena MICVocaţia turistică a culoarului Prahovei pentru sporturile de iarnă (Prahova’s Corridor tourist vocation for winter sports)39

Darrell NAPTON, Jordan GRAESSERAgricultural Land Change in the Northwestern Corn Belt, USA: 1972-2007 (Schimbări ale terenurilor agricole în Centura Porumbului din nord-vestul SUA 1972-2007) 65

Robert H. WATREL, Fred M. SHELLEY, J. CLARK ARCHERGeographic Scale and Sectionalism in United States Presidential Elections: The Case of the American South, 1872 – 2008 (Scara geografică și secționalismul în alegerile prezidențiale ale Statelor Unite ale Americii: cazul sudului american, 1872-2008) 83

Radu SĂGEATĂDezvoltarea regională şi cooperarea transfrontalieră în bazinul inferior al Dunării. Studii de caz: zona de convergenţă hidrografică Dunăre-Siret-Prut (Regional Development and Cross-Border Cooperation of the Danube Lower Basin. Case Study: The Convergence Zone River Danube-Siret-Prut) 97

Janet GRITZNER, Bruce V. MILLETTModeling Surface-flow in the Prairie Pothole Region of North America (Modelarea scurgerii de suprafață în Regiunea de Depresiuni Lacustre a Preeriei din America de Nord) 109

II. CONCEPTE, OPINII / CONCEPTS, OPINIONS

Dumitru ACUAsociaţiunea Transilvană pentru literatura română şi cultura poporului român (ASTRA) – 150 de ani de la înfiinţare (The ASTRA Association during its existence of over 150 years) 121

George W. WHITEUsing Lyrics, Poetry, and Visual Art to Map National Mental Spaces in Southeastern Europe (Folosirea liricii, a poeziei și artelor vizuale pentru cartarea spațiilor mentale naționale în sud-estul Europei) 129

Alina NEGOESCUWord choice in tourism advertising (Alegerea noţiunilor în publicitatea turistică) 141

Virginia GHERASIMManagementul peisajului Munţilor Cindrel ca premisă de dezvoltare a turismului durabil (The management of Cindrel Mountains landscape – as a premise of sustainable tourism development) 149

III. DOCUMENTAR / DOCUMENTARY

Elena TEODOREANU – Evenimente hidro-climatice excepţionale în trecutul României 163

Raffaella AFFERNILe nuove tecnologie nella ricerca geografica sul turismo (New technologies in geographical research on tourism) 171

Marc CHESNELLPrendre soin du tourisme sur l’ile de Ré 179

IV. DISCUŢII / DISCUSSIONS

Monica DUMITRAŞCU, Dan BĂLTEANU, Ines GRIGORESCU, Ana POPOVICI, Mihaela SIMAUn proiect european interdisciplinar de evaluare a mediului în Bazinul Mării Negre (Un proiect european pentru evaluarea globală a mediului înconjurător a bazinului Mării Negre. EU FP7- Proiectul EnviroGRIDS) 189

Lisa M. B. HARRINGTONRural Regional Geography and Kansas, USA, High Plains Research (Geografia rurală regională și Kansas, SUA, Studiu al Câmpiilor Înalte de Preerie) 201

Lucian BADEA – Geografie şi filatelie (Geography and Philately) 215

Carla FERRARIOLe compagnie aeree in Italia tra crisi e ristrutturazioni: i possibili cambiamenti nella geografia turismo (Airlines in Italy between crisis and restructuring: changes in the tourism geography) 219

V. NOTE / NOTES

Teodor TODERAŞ, Traian CRĂCEA, Nicolae PLEŞIAUtilizarea imaginilor satelitare în actualizarea hărţilor topografice. Studiu de caz: extremitatea vestică a Depresiunii Făgăraşului (Satellite imagery used in updating topographical maps. Case study: the western extremity of the Făgăraş Depression) 233

Damaris PLEŞIADinamica structurii şi repartiţiei categoriilor de utilizare a terenurilor în Depresiunea Apoldului (The dynamics of structure and distribution of land use categories in Apold Depression) 245

Sanda COSTEAInfluența fenomenelor climatice de risc din sezonul rece al anului asupra turismului în Depresiunea Sibiului (Influence of the climate risk phenomena in the cold season for tourism in Sibiu Depression) 251

Ioana CÂMPEAN – Importanţa speoturistică a masivelor de sare din Depresiunea Transilvaniei (Speoturist (speological) importance of salt heaps from The Depression of Transylvania) 257

Maria BUD, Claudia BUCURAStrategii de aplicare a dreptului mediului în rezervaţia naturală Arpăşel din Transilvania (Strategies of Enforcing the Environment Law in Arpasel Natural Reserve) 267

VI. VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ / SCIENTIFIC LIFE / VIE SCIENTIFIQUE

Radu SĂGEATĂ – Conferinţa internaţională WSEAS, octombrie 2010 283

Nicolae PLEŞIA, Damaris PLEŞIA – Itinerar geografic nord-american 285

Virginia GHERASIM – A XIX-a Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională „Turismul rural. Dezvoltarea regională”,
29-30 aprilie 2011 291

Traian CRĂCEA – Sesiunea ştiinţifică româno-americană „GIS şi land use”,
12-13 iunie 2011 293

VII. TEZE DE DOCTORAT SUSŢINUTE ÎN 2011 / DEFFENDED DOCTORAL THESIS IN 2011

Adriana CRĂCEA – Dezvoltarea economică durabilă a aşezărilor umane din zona de confluenţă Olt-Cibin, Coord. ştiinţific Prof. univ. dr. Ion VELCEA 301

Damaris PLEŞIA – Dinamica spaţiului geografic în Depresiunea Apoldului, Coord. ştiinţific Prof. univ. dr. Cristian BRAGHINĂ 303

Daniela IRIMIE – Evoluţia şi dezvoltarea durabilă a activităţilor economice în municipiul Sibiu, Coord. ştiinţific Prof. univ. dr. Ion VELCEA 307

VIII. RECENZII / BOOK REVIEWS / COMPTES RENDUS

Şerban Dragomirescu, Radu Săgeată (2010), Statele lumii cntemporane, Edit. Corint, Bucureşti (Ion VELCEA) 313

Cristina Muică, Ileana Muică (2011), Factori naturali de risc în activitatea turistică, Edit. Universitară, Bucureşti (Octavia BOGDAN) 314

Ion Velcea – coordonator (2011), Atlasul geografic al judeţului Sibiu (ed. a II-a), Edit. Univ. „Lucian Blaga”, Sibiu (Tiberiu COSTĂCHESCU) 316

Liviu Enache (2010), Meteorologie, agrometerologie şi climatologie: vol. I – Meteorologie; vol. II – Agrometeorologie, vol. III – Climatologie, Edit. Sitech, Craiova (Octavia BOGDAN) 318

Administraţia Naţională de Meteorologie (2008), Clima României, Edit. Academiei Române, Bucureşti (Octavia BOGDAN) 320

Eugenia Şerban (2011), Riscurile climatice generate de precipitaţii în Câmpia de Vest, la nord de Mureş (Sanda COSTEA) 322

Traian Crăcea (2008), Dinamica peisajului geografic reflectată în documentele cartografice în Depresiunea Sibiului, Edit. Univ. „Lucian, Blaga”
(
Teodor TODERAŞ) 324

* * *, The role of tourism in teritorial development. IV International Conference,
7-8 Octombrie 2011,
Gheorgheni, Presa Universitară Clujeană (Virginia GHERASIM) 325

Articole recente