Geo-Carpathica 2013

Coperta Geo-Carpathica 2013

ANALELE UNIVERSITĂŢII CREŞTINE

“DIMITRIE CANTEMIR”

FACULTATEA DE GEOGRAFIA-TURISMULUI

REVISTA GEOGRAFICĂ * REVISTA GEOGRAFICĂ * REVISTA

 

GEOGRAFICĂ * REVISTA GEOGRAFICĂ * REVISTA GEOGRAFICĂ

SIBIU

2013

ANUL XIII, NR. 13

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR”

 

PREŞEDINTELE UNIVERSITĂŢII:

Prof. univ. dr. Momcilo LUBURICI

 

RECTORUL UNIVERSITĂŢII

Prof. univ. dr. Corina Adriana DUMITRESCU

 

FACULTATEA DE GEOGRAFIA-TURISMULUI

 

Director fondator al revistei: Prof. univ. dr. Ion VELCEA

 

COLEGIUL DE REDACŢIE:

Redactor responsabil: Prof. univ. dr. IonVELCEA

Redactor responsabil adjunct: Prof. univ. dr. Octavia BOGDAN

Membrii:     Prof. univ. dr. Pompei COCEAN(România)

Prof. univ. dr. George White (Statele Unite ale Americii)

Prof. univ. dr. Pio NODARI (Italia)

Prof. dr. Marc CHESNEL (Franţa)

Prof. univ. dr. Grigore POSEA (România)

Prof. dr. Lucian BADEA (România)

Prof. univ. dr. Mihai IELENICZ (România)

Prof. univ. dr. Wilfried HELLER (Germania)

Prof. univ. dr. Sebastian LENTZ (Germania)

Prof. univ. dr. Nicolae POPA (România)

Conf. univ. dr. Radu SĂGEATĂ (România)

Lector univ. dr. Traian CRĂCEA (România)

 

Secretari de redacţie: Lector univ. dr. Traian CRĂCEA

Asist. univ. dr. Alina NEGOESCU

 

Traduceri în limbi străine:   Asist. univ. dr. Alina NEGOESCU

 

Culegere şi tehnoredactare computerizată:    Traian CRĂCEA

Mariana FIRU

Revistă indexată în baza de date INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

Responsabilitatea pentru conţinutul articolelor revine în exclusivitate autorilor.

ISSN1582 – 4950

Editura Universităţii „Lucian Blaga”

SIBIU, 2013

VOLUM OMAGIAL

Prof. univ. dr. ION VELCEA

 

lista autorilor

Ion VELCEA                                 Facultatea de Geografia Turismului, Sibiu

(Director fondator)

Octavia BOGDAN                        Facultatea de Geografia Turismului, Sibiu

Vintilă MIHĂILESCU                   Universitatea din Bucureşti

Dan BĂLTEANU                          Institutul de Geografie al Academiei Române

George WHITE                             Universitatea de Stat Dakota de Sud, S.U.A.

Mihai IELENICZ                           Universitatea din Bucureşti

Pompei COCEAN                         Universitatea Babeş – Bolyai, Cluj-Napoca

Grigore POSEA                            Universitatea Spiru Haret, Bucureşti

Lucian BADEA                             Institutul de Geografie al Academiei Române, Bucureşti

Vasile CUCU                                Universitatea Valahia, Târgovişte

Marc CHESNEL                           Universitatea din Bordeaux, Franţa

Nicolae POPA                               Universitatea de Vest, Timişoara

Teodor TODERAŞ                        Facultatea de Geografia Turismului, Sibiu

Maria BUD                                   Facultatea de Geografia Turismului, Sibiu

Virginia GHERASIM                    Facultatea de Geografia Turismului, Sibiu

Sanda COSTEA                            Facultatea de Geografia Turismului Sibiu

Radu SĂGEATĂ                            Facultatea de Geografia Turismului, Sibiu

Institutul de Geografie al Academiei Române, Bucureşti

Nicolae RUSAN                            Centrul Meteorologic Transilvania-Sud, Sibiu

Loredana HAVRIŞ                        Institutul de Geografie al Academiei Române, Bucureşti

Traian CRĂCEA                           Facultatea de Geografia Turismului, Sibiu

Claudia BUCURA                        Facultatea de Geografia Turismului, Sibiu

Alina NEGOESCU                       Facultatea de Geografia Turismului, Sibiu

Daniela VINTILĂ                         Facultatea de Geografia Turismului, Sibiu

Laura OANA                                 Facultatea de Geografia Turismului, Sibiu

Claudiu GAVREA                         Universitatea din Bucureşti

 

GEO-CARPATHICA

 

Anul XIIi / 2013, Nr. 13

SUMAR – CONTENTS – SOMMAIRE

 

PREFAŢĂOmagiu Profesorului universitar doctor Ion VELCEA………………….

9

   
Prof. univ. dr. Ion VELCEA – Retrospectiva şi prospectiva unei profesii………………..

13

   
Ion VELCEAProfessorPhD – The Retrospective and Prospective of a Profession….

21

   
Octavia BOGDANProf. univ. dr. Ion VELCEA – Şase decenii de activitate didactică, ştiinţificăşi managerială……………………………………………………..

29

   
Vintilă MIHĂILESCU – Valorile dau substanţă şi motivaţie profesiei alese. Geografia economică regională în opinia Prof. univ. dr. Ion VELCEA………………

41

   
Dan BĂLTEANU – Academia Română. Institutul de Geografie. Domnului Prof. univ. dr. Ion VELCEA, Prorector al Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”………

43

   
George WHITEReflecţiile unui american asupra împlinirilor domnului profesor Velcea…………………………………………………………………………………….

47

   
George WHITE – An American’sReflections on theAccomplishments of Professor Velcea…………………………………………………………………………………….

51

   
Grigore POSEA – Prof. univ. dr. Ion VELCEA. Şase decenii de prodigioasă activitate didactică şi ştiinţifică………………………………………………………….

55

   
Lucian BADEAProf. univ. dr. Ion VELCEA – Şase decenii în slujba geografiei…..

61

   
Pompei COCEANProf. univ. dr. Ion VELCEA, Ctitorind………………………….

65

   
Vasile CUCU – Distins profesor, ales coleg şi prieten………………………………….

67

   
Radu SĂGEATĂ – Prof. univ. dr. Ion VELCEA pe treptele evoluţiei mele profesionale………………………………………………………………………………

71

   
Nicolae POPA – Profesorul meu de aproape……………………………………………

75

   
Virginia GHERASIM – Prof. univ. dr. Ion VELCEA – o viaţă dedicată geografiei…..

79

   

I. STUDII / STUDIES / ÉTUDES………………………………………………………

85

   

Ion VELCEAGeographic Topologies of Rural Settlements in the Carpathian – Danube – PontianGeosystem(Topologiile geografice ale aşezărilor rurale, în geosistemul carpato – danubiano – pontic)……………………………………………….

87

   

Octavia BOGDAN, Loredana Elena HAVRIŞ, Nicolae RUSANÎngheţul, chiciura şi poleiul – fenomene climatice de risc în Carpaţii Meridionali (Frost, Rime andGlaze – Climatic RiskPhenomena in theSouthernCarpathians)……………………

107

   

Radu SĂGEATĂ, Daniela VINTILĂAşezările umane şi euroregiunile de cooperare transfrontalieră din bazinul inferior al Dunării în contextul strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (HumanSettlementsand Cross – Border Cooperation Euroregions at theLowerDanube Basin in the EU Strategy for theDanubeRegion Context)…………………………………………………………………

131

   

II. CONCEPTE, OPINII / CONCEPTS, OPINIONS…………………………………

145

   

Teodor TODERAŞAspecte privind realizarea modelului digital al terenului din imagini stereoscopice (Aspects of Achievingthe Digital Model of a Terrainfrom Stereoscopic Images)…………………………………………………………………….

147

   

III. NOTE / NOTES…………………………………………………………………….

163

   

Traian CRĂCEAModificări ale reţelei hidrografice din Depresiunea Sibiului reprezentate pe hărţile realizate după anul 1750 (Changes in theHidrographicNetwork of Sibiu DepressionRepresented on Maps Madeafter 1750)………………….

165

   

Sanda COSTEARecorduri meteo – climatice privind iernile din Depresiunea Sibiului (Climate Records RelatedtoWinters in Sibiu Depression)…………………….

179

   

Claudiu GAVREAMunicipiul Mediaş. Zonarea teritorială şi caracteristicile locuirii (Mediaş Municipality. TerritorialZoningandHabitationCharacteristics)…….

189

   

IV. DOCUMENTAR / DOCUMENTARY…………………………………………….

197

   

Marc CHESNELPatrimoniu mondial şi turism (World HeritageandTourism)……

199

   

Claudia BUCURADimitrie Cantemir, personalitate complexă a istoriei şi culturii româneşti (Dimitrie Cantemir, Complex Personality of the Romanian HistoryandCulture)……………………………………………………………………………………

207

   

Maria BUDDiversitatea resurselor naturale şi antropice în Ţara Făgăraşului (The Diversity of the Natural andAnthropicResource in Tara Fagarasului)…………………

213

   

Virginia GHERASIMSomeFacts on Tourism in South Dakota, U.S.A. (Aspecte ale turismului din Dakota de Sud, S.U.A.)……………………………………………….

225

   

V. DISCUŢII / DISCUSSIONS…………………………………………………………

235

   

Alina NEGOESCUTourism Advertising (Publicitatea turistică)…………………….

237

   

VI. VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ / SCIENTIFIC LIFE / VIE SCIENTIFIQUE…………..

243

 

 
Radu SĂGEATĂ – Conferinta Regională de Geografie„GeographicalResearchand Cross-BorderCooperation WithintheLower Basin of theDanube”Eger, 20-23 septembrie 2012…………………………………………………………………………

245

   

Radu SĂGEATĂSesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Facultăţii de Geografia Turismului din Sibiu, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, ediţia a XXI-a, Sibiu, 8-9 noiembrie 2013…………………………………………………….

247

   

Laura OANAAplicaţia practică Sibiu – Alba Iulia – Cluj-Napoca – Baia Mare – Sighetul Marmaţiei – Sibiu………………………………………………………………

249

   

VII. TEZE DE DOCTORAT SUSŢINUTE ÎN 2013 / DEFFENDED DOCTORAL THESIS IN 2013…………………………………………………………………………

255

   

Alina NEGOESCUA Semantic and Pragmatic Analysis of Tourism Advertising – TouristLeafletsfrom Sibiu, Romania and South Dakota, U.S.A………………………

257

   

VIII. IN MEMORIAM………………………………………………………………….

259

   

Mihai IELENICZ, Preşedintele Societăţii de Geografie din România – Să nu ne uităm înaintaşii – Prof. univ. dr. Valeria Amelia MICALEVICH VELCEA…………

261

   

IX. RECENZII / BOOK REVIEWS / COMPTES RENDUS………………………..

263

   

Ion DONISĂ (2013) Bibliografie geografică ieşeană, Edit. Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi (Octavia BOGDAN)……………………………………………………

265

   

Gheorghe KUCSICSA (2013) Parcul Naţional Munţii Rodnei. Relaţii om – mediu, Edit. Universitară, Bucureşti (Octavia BOGDAN)………………………………………

267

Recent Posts